Actievoorwaarden

Actievoorwaarden SPIN to WIN 110 jaar Draka

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘SPIN to WIN actie van 110 jaar Draka” (verder te noemen: ‘Winactie’). Deze winactie wordt georganiseerd door Draka Kabel B.V., Schieweg 9, te Delft (verder te noemen: ‘Draka’) en uitgevoerd door Dunck Loyalty Marketing, Goeman Borgesiuslaan 77 te Utrecht (verder te noemen: ‘Dunck’).  

Deelname

 • De Winactie loopt van 20 april 2020 tot en met 20 juli 2020. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. Draka behoudt zich ten allen tijde het recht voor de actieperiode, zonder opgaaf van reden, in te korten dan wel te verlengen.
 • Via de website www.draka110jaar.nl kan de deelnemer gratis deelnemen aan de winactie.
 • Deelnemer aan de Winactie is eenieder die het deelnameformulier op www.draka110jaar.nl heeft ingevuld en hierbij akkoord is gegaan met de actievoorwaarden. Door deelname wordt expliciet toestemming gegeven om de Draka nieuwsbrief te ontvangen.
 • De winactie is bedoeld voor (potentiële) klanten van Draka. Derhalve zijn concurrenten, eigen medewerkers van Draka en Dunck en overige niet tot de doelgroep behorende individuen uitgesloten. Tevens moet de deelnemer minimaal 18 jaar zijn. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname. De organisatie behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, een deelnemer uit te sluiten. Dit kan zowel voordat is deelgenomen aan de actie, als in de situatie dat de deelnemer een prijs heeft gewonnen.
 • Deelname aan de Winactie is gratis.

Prijzenpakket

 • Het totale prijzenpakket dat middels een continue trekking wordt uitgereikt bestaat uit:
  • 4x Omdozen VD
  • 10x UC Home 350 meter
  • 50x Ring Profit 25 meter
  • 100x Happy Socks Jubileumeditie Draka
  • 150x een VVV cadeaubon t.w.v. € 10,00
  • Altijd prijs: gratis 2,5 uur paintballen, inclusief gebruik van masker, overall, kluisje en het wapen met 50 paintballs p.p.
 • Aan de gewonnen prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Draka is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Prijstrekking en prijsuitreiking

 • Er mag per deelnemer één keer aan het wiel gedraaid worden. Hiervoor wordt o.a. een check uitgevoerd op het opgegeven e-mailadres als een cookietracker.
 • De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Deelnemers aan de winactie worden direct na deelname per mail geïnformeerd welke prijs zij hebben gewonnen. Tevens wordt de uitslag op de website getoond.
 • Wanneer de deelnemer een digitale prijs heeft gewonnen, zal deze worden toegestuurd aan het e-mailadres zoals is gebruikt bij de registratie.
 • Wanneer de deelnemer een fysieke prijs heeft gewonnen, zal deze per post worden toegestuurd. Hiervoor dient de deelnemer de prijs te claimen en het gewenste afleveradres op te geven. De opgegeven adresgegevens worden alleen gebruikt om het gewonnen cadeau naar de deelnemer te sturen. Indien de deelnemer de prijs niet binnen 3 dagen claimt vervalt het recht op uitkering van de gewonnen prijs.
 • Prijzen kunnen niet geruild worden en niet in contanten uitbetaald worden.
 • De door Draka vastgestelde uitslag is definitief. Over de uitslag en de voorwaarden van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaars van de winactie kunnen worden vermeld in de uitingen van Draka.
 • Draka en Dunck behouden zich te allen tijde het recht om deelnemers uit te sluiten. Bij vermoeden van misbruik en/of fraude wordt de deelnemer direct gediskwalificeerd.
 • In het geval dat over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal  deze door de deelnemer van de winactie moeten worden voldaan.

Aansprakelijkheid en rechten van de organisatie

 • Draka en/of de door haar ingeschakelde partners of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Winactie.
 • Draka is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Winactie te stoppen of te wijzigen.
 • Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
 • Het privacy statement van Draka is van toepassing op deze website en winactie.  

Algemeen

 • Voor vragen of klachten over de actie of de voorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met Draka: info@draka-info.nl
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Door registratie voor deelname op de actiewebsite verklaart u bekend te zijn met deze actievoorwaarden.
 • Draka is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Draka110jaar.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 • Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Draka streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.
 • Draka handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.